เรื่องความร่วมมือใน โครงการอินทนนท์(Wholesale Central Bank Digital Currency)

ในบริบทปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการเงิน มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และสถาบันการเงินไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่ภาคการเงินไทย จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานด้านต่าง ๆ และสร้างสภาพแวดล้อม ที่จะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนภาคการเงินไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

ในการนี้ ธปท.ร่วมกับบริษัท R3 และธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด ดำเนินโครงการอินทนนท์ (โครงการฯ) ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบการนำเทคโนโลยีการประมวลผล แบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินไทย

โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบของการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลอง ที่ออกโดยธนาคารกลาง (Wholesale Central Bank Digital Currency: Wholesale CBDC) บนแพลตฟอร์ม Corda ซึ่งเป็นระบบ DLT ที่พัฒนาโดยบริษัท R3 ผลทดสอบที่ได้จากโครงการฯ จะนำไปใช้ ประกอบการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงินของประเทศ ในอนาคต ซึ่งธนาคารกลางหลายประเทศ อาทิ ธนาคารกลางแคนาดา ธนาคารกลางฮ่องกง หรือธนาคารกลางสิงคโปร์ ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ ธปท. ยังอยู่ระหว่างการทดสอบนำเทคโนโลยี DLT มาใช้กับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล แบบไร้ใบตราสาร (scripless) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำธุรกรรม และการตรวจสอบข้อมูลให้สั้นลง และมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย

ขอบเขตของโครงการอินทนนท์ ระยะแรก โครงการอินทนนท์ในระยะแรกจะครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน ผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง ซึ่งจะมีกลไกการจัดการสภาพคล่อง และการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ คาดว่าโครงการฯ ระยะแรกจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2562 และ ธปท. จะเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ต่อไป

แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ในระยะต่อไป ธปท. ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ และบริษัท R3 มีแผนร่วมกันที่จะขยายงานส่วนนี้ให้กว้างขึ้น ให้รวมถึงการโอนเงินส าหรับลูกค้า (Third Party Funds Transfer) และการโอนเงินระหว่างประเทศ (CrossBorder Funds Transfer) ด้วย


Reference : www.bot.or.th